Administrator danych

1. Administratorem danych jest Cech Rzemiosł Różnych Międzychodzko-Drezdeneckiego w Międzychodzie z siedzibą w Międzychodzie, ul.3 Maja 2, nr.KRS 000064213 w celu udzielenia informacji związanych z szkoleniem uczniów młodocianych;

2.z administratorem danych osobowych można się kontaktować poprzez adres   e-mail crr.miedzychod@op.pl lub pisemnie na adres korespondecyjny ul.3 Maja 2, 64-400 Międzychód;

3.zebrane dane osobowe będą przetwarzane prze administratora danych na podstawie art.6 ust.1.lit.c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawieswobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.Urz.UE L 119 z 27.04.2016r., str.1), dalej "Rozporządzenie" , gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych;

4.podaje dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą;

5. przysługuje mi prawo do dostępu do danych, prawo zażądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.